LV | EN
Tehnisku iemeslu dēļ mājas lapas informācija no 2015.gada janvāra netiek atjaunota. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Jaunumi

Aizaugusi Lauksaimniecības zeme

07.01.2015

 Ja lauksaimniecības zeme, kas lielāka par 0,5 ha, ir aizaugusi ar kokiem un koku augstums ir lielāks par pieciem metriem, tad uz šādu audzi attieksies Meža likuma prasības, kas stāsies spēkā 2015.gada 1.janvārī. Tas nozīmēs to, ka tāda zeme to īpašniekiem būs jāinventarizē Valsts meža dienestā kā mežs.

Tomēr jāņem vērā, ka Meža likumā ir teikts, ka meža apsaimniekošana nedrīkst būt pretrunā teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajam. Tas nozīmē to, ka meža teritorijām jābūt noteiktām saskaņā ar spēkā esošo Limbažu novada teritorijas plānojumu. Gadījumos, ja Limbažu novada teritorijas plānojumā plānotā (atļautā) izmantošana zemes gabalam nepieļauj meža izveidi, zemes īpašniekam būs pienākums attīrīt zemes platību no kokiem. Līdz 2015.gada 1.janvārim zemē, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs, koki cērtami saskaņā ar 2013.gada 24.janvārī Limbažu novadā pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par koku ciršanu ārpus meža Limbažu novada administratīvajā teritorijā". Ja ar kokiem aizaugušās zemes īpašnieks vēlas veikt zemes lietošanas veida un platības izmaiņas, tad viņam jādodas uz pašvaldību, jāsaņem izziņa par to, ka ir pieļaujama mežsaimnieciskā izmantošana atbilstoši teritorijas plānojumam, un tad jādodas uz Valsts meža dienestu.

Nodokļu maksātāju zināšanai - par aizaugušu lauksaimniecības zemi ir jāmaksā lielāks zemes nodoklis nekā par meža zemi.

Lasīt vairāk

07.01.2015

 


Lasīt vairāk

2015. gadā nodokļu atlaides

03.11.2014

 Limbažu novada pašvaldībā no 2015.gada 1.janvāra stāsies spēkā saistošie noteikumi, kas paredz nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi I un II grupas invalīdiem.

Lai saņemtu nodokļa atlaidi par īpašumu, kas pieder Limbažu novadā, iedzīvotājiem jāraksta iesniegums un klāt jāpievieno invalīda apliecības kopija.

I grupas invalīdam atlaide ir 50%

II grupas invalīdam 25% no aprēķinātā nodokļa summas, ja zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā un nav iznomāta citām personām.

Arī likumā par nekustamā īpašuma nodokli ir nosauktas personu kategorijas, kurām pienākas nodokļu atlaides, tikai jāuzraksta iesniegums. Daudzbērnu ģimenes un represētās personas katru gadu tiek aicinātas iesniegt savā pašvaldībā iesniegumus.

Lasīt vairāk